Jan 27, 2017

दक्षिण पूर्व मध्य जोनल रेल कार्यालय में हिंदी कार्यशाला आयोजित|

 vkt fnukad 20 tuojh] 2017 dks nf{k.k iwoZ e/; jsyos] fcykliqj ds tksuy lHkkd{k esa rduhdh] i;Zos{kd ,oa fyfidh; deZpkfj;ksa ds fy, ,d fnolh; fganh dk;Z”kkyk vk;ksftr dh xbZA bl dk;Z”kkyk esa fofHkUUk foHkkxksa ds 18 deZpkfj;ksa us Hkkx fy;kA izFke l= esa ofj"B jktHkk"kk vf/kdkjh Jh fodze flag us mifLFkr deZpkfj;ksa dks jktHkk"kk fganh ds uhfr fu;eksa
dk;kZy;hu dkedkt esa O;ogkfjd fganh dk iz;ksx] fganh esa uksfVax vkfn fy[kus ,oa fganh i=kpkj ds laca/k esa foLrkj ls crk;kA lkFk gh] Jh nhid “ka[kokj] jktHkk’kk vf/kdkjh us iz”kklfud “kCnkoyh ls voxr djk;kA  
    dk;Z”kkyk ds fn~orh; l= esa Jh vkj- “kadju] lgk;d lfpo] jsyos HkrhZ cksMZ] fcykliqj us mifLFkr deZpkfj;ksa dks thou ds izfr ldkjkRed lksp j[kus laca/kh fofM;ks ds ek/;e ls ekxZn”kZu fd;kA mUgksaus jsyos dh dk;kZy;hu vkSj jsyos HkrhZ cksMZ dh dk;Ziz.kkyh dh foLr`r tkudkjh nhA var esa Jh ihrkEcj yky tkVoj] ofj’B vuqoknd }kjk /kU;okn Kkiu ds lkFk dk;Z”kkyk dh lekfIr dh ?kks"k.kk dh xbZA dk;Zdze dks lQy cukus esa jktHkk’kk foHkkx ds lHkh deZpkfj;ksa us vFkd iz;kl fd;k A 

Translate in your language

M 1

Followers